LT SOLE COMPANY
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງບໍລິສັດ
  • ຊື່ເຕັມຂອງບໍລິສັດແມ່ນບໍລິສັດ    ແອລທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
  • ບໍລິສັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ21 ມິຖຸນາ  ປີ 2003
  • ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນໂພນສີນວວນ ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງຈັນ
  • ເບີໂທຕັ້ງໂຕະ +856 21 453594, 413922, 452655, ແຟັກ: +856 21 990188,
  • ໂທລະສັບມືຖື  +856 2055509581
  • ອີເມວ  : [email protected]
  • ເວບໄຊສ : WWW.LTSHOP.LA
ປະຫວັດຄວາມ ເປັນມາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ຂອງບໍລິສັດ
ໃນປີ 2003 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ຮ້ານສ້ອມແປງຈັກອັດເອກະສານແອລທີ ຂື້ນ ເພື່ອຮັບສ້ອມແປງ ປີ້ນເຕີ້ ແລະ ຈັກກອບປີ່ນເອກະສານ ທຸກປະເພດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຈາກລູກຄ້າຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເປັນຢ່າງດີ ຕະຫຼອດມາ ຈາກ ຮ້ານ ສ້ອມແປງຈັກອັດເອກະສານໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຈົນຮອດປີ 2005 ໄດ້ກາຍ ມາເປັນ ຮ້ານ ແອລທີ ຄອມພິວເຕີ ຈຳໜ່າຍ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນໄອທີ ພ້ອມທັງສ້ອມແປງ ຈົນຮ້ານແອລທີ ຄອມພິວເຕີ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກລູກຄ້າຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ ຮ້ານແອລທີຂະຫຍາຍຕົວ ຂື້ນ ເລື້ອຍຯຈົນຮອດປີ 2013ໄດ້ກາຍເປັນ ບໍລິສັດແອລທີຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ເຊື່ງເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນຜູ້ນຳໃນການຈຳໜ່າຍ ແລະສ້ອມແປງ ອຸປະກອນໄອທີ ຄົບວົງຈອນ ມີການຂະຫຍາຍຕົວມາເລື້ອຍຯຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ໄດ້ກາຍເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ເຄືອທຸລະກິດ ຈາກພະນັກງານໃນຮ້ານ 3 ຄົນກາຍເປັນ 20ຄົນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ມີພະນັກງານທັງໝົດ54ຄົນ 

ຄວາມເປັນມາຂອງຊື່ບໍລິສັດ ແລະ ສະໂລແກນ 
ຍ້ອນວ່າຜູ້ລິເລີ່ມເຮັດຮ້ານສ້ອມແປງຢູ່ 2 ຄົນກໍຄືຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດທ່ານຫວູ່ຮ່າທັນຫຼືທັນ ແລະ ອ້າຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການທ່ານນາງວັນນາລີອ່ອນສະຫວັດຊື່ທ່ານອານຸລອນ ບຸນວິໄລ.
ຕົວອັນສອນແອລ(L)ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດແມ່ນມາຈາກພະຍາງສຸດທ້າຍຂອງ ອານຸລອນ(AnouLon) ແລະ ວັນນາລີ(VannaLy)
ສ່ວນຕົວອັກສອນທີ(T) ແມ່ນມາຈາກພະຍາງສຸດທ້າຍຂອງຫວູ່ຮ່າທັນ(Vu Ha Thanh).

ສ່ວນສະໂລແກນ“ຄິດເຖິງເຕັກໂນໂລຢີ ຄິດເຖິງແອລທີຄອມພິວເຕີ
ແມ່ນເນື່ອງຈາກວ່າຊ່ວງນັ້ນການຕອບສະໜອງຂອງລູກຄ້າບໍ່ວ່າຈະດ້ານເອກະຊົນ ຫຼື ລັດຖະການ ແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນທຸກກຸ່ມລູກຄ້າ  ການຂາຍ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງບໍລິສັດຖືວ່າປະສົບຄວາມສຳເລັດຮອບດ້ານໃນຄວາມຄິດ ຂອງຜູ້ອໍານວຍການສັງເກດຈາກ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສັດ ຈື່ງໄດ້ ຄິດສະໂລແກນນີ້ຂື້ນເເພື່ອ ໃຫ້ລູກຄ້າ ຄຳນືງວ່າທຸກຄັ້ງທີ່ ຄິດເລື່ອງເຕັກໂນໂລຊີ ບໍວ່າຈະຕ້ອງການຊື້ ຫຼື ສ້ອມແປງ ອຸປະກອນໄອທີ ແມ່ນໃຫ້ ຄິດເຖີງ ບໍລິສັດແອລທີ ກ່ອນ ອັນດັບແລກ
 
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງບໍລິສັດແອລທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
 
 
Accept payment
1 2 3 4 5 6 7
ADDRESS : NO 724 LT SOLE CO ., LTD LAOS PDR
Phonesinoun Road, Phonexay Village, Vientiane LAO PDR.
Tel: (+856-21) Service : 453594 
Mobile: 020-5550 9581(ms,Ea) /  020 59581881  / 02059762529  (Ms,Mee) 
Email: [email protected]
ADDRESS 3: LT SOLE ., LTD LAOS PDR
ສາຂາ ໂດງໂດກ 
ຖະໜົນໂດງໂດກ ,ບັານສ້າງຄູ່ ,ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫວງ ວຽງຈັນ
Tel: (+856-21) 021771392 - mobile: 0305984999  / 02054994599  / 02095956246
 
ADDRESS 4: LT SOLE ., LTD LAOS PDR
ສາຂາ ພັນໝັ້ນ 
ຖະໜົນ ຫຼັກ8 ບັານ ພັນໝັ້ນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງ ວງຽຈັນ
Tel: (+856-21) - 350755 ;
Mobile: 020 5510 0609
ADDRESS 5: LT SOLE ., LTD LAOS PDR
Tel: 02055 675 756
E: [email protected]