LT SOLE COMPANY
ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສັ່ງຊື້ ກະລຸນາ ໂທເຂົ້າ ເບີ  020 0205509581 ; 020 58698789

ການສົ່ງເຄື່ອງ 
ທາງຮ້ານມີບໍລິການສົ່ງເຖີງທີ່  ໃນຂອບເຂດຕົວເມືອງສົ່ງຟຮີໄລຍະທາງບໍ່ເກີນ 5 ກິໂລແມັດ
 ແລະ ສະຖານທີ່ເກີນ5ກິໂລແມັດແມ່ນ ຄ່າສົ່ງຄິດໄລ່ຕາມໄລຍະທາງ ເລີ່ມແຕ່ 10,000ກີບ ຫາ 50,000ກີບ
ສຳຫຼັບລູກຄ້າຕ່າງແຂວງສາມາດຝາກລົດ ຫຼື ຍົນໄດ້ ຄ່າຂົນສົ່ງຈະ ເກັບປາຍທາງ ຫຼື ລູກຄ້າສາມາດໂອນມາພ້ອມ ຄ່າສີນຄ້າ 

ໄລຍະເວລາການສັ່ງຊື້ 
ລູກຄ້າສາມາສັ່ງສິນຄ້າໄດ້ທຸກປະເພດ ຖ້າສິນຄ້າມີໃນສະຕ໋ອກພະນັກງານຈະຈັດສົ່ງໃຫ້ທັນທີ ຫຼື ຖ້າສິນຄ້າ ບໍ່ມີໃນສະຕ໋ອກ ພະນັກງານສາມາດສັ່ງສິນຄ້າທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ ໄລຍະເວລາ 7 ວັນ - 14 ວັນ  ໂດຍລູກຄ້າຕ້ອງໂອນເງິນມັດຈຳຄ່າສິນຄ້າ ກ່ອນ 50% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ
 
Accept payment
1 2 3 4 5 6 7
ADDRESS : NO 724 LT SOLE CO ., LTD LAOS PDR
Phonesinoun Road, Phonexay Village, Vientiane LAO PDR.
Tel: (+856-21) Service : 453594 
Mobile: 020-5550 9581(ms,Ea) /  020 59581881  / 02059762529  (Ms,Mee) 
Email: [email protected]
ADDRESS 3: LT SOLE ., LTD LAOS PDR
ສາຂາ ໂດງໂດກ 
ຖະໜົນໂດງໂດກ ,ບັານສ້າງຄູ່ ,ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫວງ ວຽງຈັນ
Tel: (+856-21) 021771392 - mobile: 0305984999  / 02054994599  / 02095956246
 
ADDRESS 4: LT SOLE ., LTD LAOS PDR
ສາຂາ ພັນໝັ້ນ 
ຖະໜົນ ຫຼັກ8 ບັານ ພັນໝັ້ນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງ ວງຽຈັນ
Tel: (+856-21) - 350755 ;
Mobile: 020 5510 0609
ADDRESS 5: LT SOLE ., LTD LAOS PDR
Tel: 02055 675 756
E: [email protected]